Yanlış Teşhis Tedavi Sonucu Tazminat Davası

Yanlış Teşhis Tedavi Sonucu Tazminat Davası

Yanlış Teşhis Tedavi Sonucu Tazminat Davası

Yanlış teşhis konulması ya da tedavi uygulanması sonucu tazminat davası, doktorun ya da hizmet alınan sağlık kurumunun sorumluluklarını yerine getirmemesi veya eksik ve yanlış uygulaması akabinde mağdur olan hastalar ile bu hastaların yakınları tarafından açılabilmektedir. Yanlış teşhis tedavi sonucu tazminat davası kavramı, hukuki literatürde malpraktis davası olarak nitelendirilmektedir. Zira Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. maddesi, malpraktis kavramını şu şekilde tanımlamaktadır:

  • Bilgisizlik, deneyimsizlik veya ilgisizlik sebebiyle bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır.
  • Dünya Hekimler Birliği tanımı ise; “Hekimin tedavi sırasında güncel uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği ya da hastaya tedavi uygulamaması ile meydana gelen hasardır.”

Dolayısıyla sağlık hizmeti vermekle yükümlü hekimin, ilgisizliği ve deneyimsizliğinden de hariç olarak tedavinin gerektirdiği çağdaş standartlara ve güncel uygulamalara göre yapılmaması durumu da tıbbi malpraktis olarak değerlendirilmektedir.

Malpraktis (Doktor Hatası) Sonucunda Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Doktorun yanlış teşhiste bulunması ya da yanlış tedavi uygulamasıyla gündeme gelen malpraktis, hem doktorun hem de bağlı olduğu sağlık kuruluşunun hukuki sorumluluklarını doğurmaktadır. Söz konusu sorumluluklar tazminat veya cezai yaptırımlar olarak malpraktisin niteliğine bağlı olarak farklılaşabilmektedir.

Hatalı tedavi, Türk Borçlar Hukuku kapsamında haksız fiil olarak nitelendirildiğinden sözleşmeye aykırılık teşkil etmektedir. Nitekim Yargıtay’ın içtihatlarında özel hastanelerde hasta ile doktor arasında bir vekalet ilişkisinin gündeme gelmesiyle birlikte malpraktis vakalarının temelinin bu hususta kurulduğuna işaret etmektedir.

Bu kapsamda yanlış teşhis ve tedavi sonucu zarar gören hastanın hem doktordan hem de bağlı olduğu hastaneden maddi ve manevi tazminata talep etme hakkı bulunmaktadır. Maddi tazminat hesabında;

  • Yanlış tedavinin neden olduğu hasarın giderilmesi için yapılan yeni tedavi masrafı
  • Uzuv kaybı veya kalıcı hasar olması durumunda ömür boyu sürecek tedavi masrafı
  • Hasta bakıma muhtaç duruma gelmişse, ömür boyu sürecek bakım masrafı
  • Hasta işgücü kaybına uğramışsa, mahrum kaldığı çalışma geliri

Geniş kapsamlı ve profesyonel bir şekilde yaklaşılması gereken bir konu olması sebebiyle malpraktis davalarında deneyimli avukat desteğine başvurulması önem teşkil eden bir konudur. 

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN